Documente necesare eliberarii pasaportului simplu electronic si pasaportului simplu temporar - Institutia Prefectului - judetul Calarasi

Cauta
Mergi la continut

Meniu principal:

Documente necesare eliberarii pasaportului simplu electronic si pasaportului simplu temporar


DOCUMENTELE ŞI TAXELE NECESARE ELIBERĂRII PAŞAPORTULUI

Începând cu data de 05 octombrie 2009,  Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple Călăraşi emite numai paşapoarte simple electronice şi paşapoarte simple temporare.
Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare şi a paşapoartelor simple electronice se depun la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple din ţară, indiferent de domiciliul solicitantului, iar în străinătate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Caracteristicile principale ale celor două tipuri de paşapoarte:

1. PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC
- valabilitate 5 ani (3 ani pentru minorul care nu a împlinit 12 ani)
- se eliberează în maxim 30 zile lucrătoare de la depunerea cererii (de regulă în 14 zile calendaristice de la data depunerii cererii, dacă nu intervin situaţii neprevăzute)
- nu se emite în regim de urgenţă
TAXE
- pentru minorul sub 12 ani - 234 RON
- pentru minorii peste 12 ani şi persoanele majore - 258 RON

2. PAŞAPORTUL SIMPLU TEMPORAR
- valabilitate 1 an, indiferent de vârstă
- se eliberează în 2 ore de la depunerea cererii (maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii dacă intervin situaţii neprevăzute)
- taxa: 96 RON

Taxele pot fi plătite prin internet banking (numai pentru paşaportul electronic şi trebuie prezentat extrasul de cont doveditor), virament bancar, mandat poştal (trebuie prezentată factura aferentă emisă de oficiul poştal) sau în numerar ( la Trezoreria Călăraşi sau la casieria Instituţiei Prefectului judeţului Călăraşi), fiind necesar ca pe documentul de plată să fie înscrise următoarele informaţii: CNP-ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a paşaportului, suma şi tipul de document pentru a cărui contravaloare se încasează plata.
Dacă cererea se depune la alt serviciu de paşapoarte din ţară este necesar ca taxele să fie achitate în contul instituţiei prefectului judeţului respectiv.
Pentru plata on-line, prin virament bancar sau mandat poştal taxele se plătesc în contul de trezorerie deschis de Instituţia Prefectului-judeţul Călăraşi, cu următoarele date de identificare:
Denumirea instituţiei: Instituţia Prefectului-Judeţul Călăraşi
Cont IBAN: RO73TREZ201502602X006256
Cod fiscal: 4293973

Adrese utile:
Instituţia Prefectului-Judeţul Călăraşi: mun. Călăraşi, strada Sloboziei, nr. 9-11
Trezoreria Călăraşi: mun. Călăraşi, strada Eroilor, nr. 6-8


DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC

A. Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal de către solicitanţi, însoţite de următoarele documente:
a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
b) dovada achitării taxei de emitere a paşaportului, în original;
c) paşaportul anterior, dacă acesta există.

B. Documente necesare pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani:
1. Cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează, după caz, de către următoarele persoane, prezenţa minorului la depunerea acestor cereri fiind obligatorie:
a) ambii părinţi;
b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte;
c) părintele căruia i-a fost încredinţat minorul ori care exercită singur autoritatea părintească în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive (şi irevocabile);
d) părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (şi irevocabilă), prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
e) unul dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situaţiile când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
f) părintele supravieţuitor;
g) reprezentantul legal al minorului;
h) persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), f) şi g).

2. Cererile formulate pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se depun însoţite de următoarele documente:
a) certificat de naştere al minorului, în original;
b) document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
c) hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului ori de exercitare a autorităţii părinteşti rămasă definitivă (şi irevocabilă), în original, numai pentru cererile formulate de persoanele prevăzute la pct. 1 lit. c) sau g) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea potrivit pct. 1 lit. h);
d) hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă (şi irevocabilă), în original, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la lit. d) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acesta potrivit lit. h);
e) actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se aflau sub ocrotirea părinţilor;
f) documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la pct. 1 lit. e) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta potrivit pct. 1 lit. h), în original;
g) act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor prevăzut la pct. 1 lit. f) ori pentru cele formulate de către persoana împuternicită de acesta potrivit pct. 1 lit. h), în original;
h) procură specială sau declaraţie privind acordul celuilalt părinte, pentru cererile formulate de părintele prevăzut la pct. 1 lit. b), în original;
i) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită potrivit pct. 1 lit. h), în original;
j) dovada achitării taxei de emitere a paşaportului completată pe numele minorului, în original;
k) paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;

C. Documente necesare pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani:

1. Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de aceştia numai cu acordul:
a) ambilor părinţi;
b) părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul ori care exercită singur autoritatea părintească în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive (şi irevocabile);
c) părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (şi irevocabilă), prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
d) unui părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situaţiile când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
e) părintelui supravieţuitor;
f) reprezentantului legal al minorului.

Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu sau a paşaportului simplu electronic pot fi formulate şi de minorul căsătorit în condiţiile legii, fără a mai fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal.

2. Cererile formulate de persoanele prevăzute la pct. 1 se depun însoţite de următoarele documente:

a) cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate având forma şi conţinutul stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare, trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
b) declaraţie, hotărâre judecătorească sau act de stare civilă, astfel:
- declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de ambii părinţi, în original; sau
- declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele sau reprezentantul legal căruia i-a fost încredinţat minorul ori care exercită singur autoritatea părintească în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive (şi irevocabile), în original, însoţită de hotărârea instanţei, în original; sau
- declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, în original, însoţită de documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original; sau
- declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele supravieţuitor, în original, însoţită de actul de deces al celuilalt părinte, în original; sau
- declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte şi hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă (şi irevocabilă), în original; sau
- certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original.
c) dovada achitării taxei de emitere a paşaportului completată pe numele minorului, în original;
d) paşaportul anterior, dacă acesta există.


DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR

A. Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare se depun personal de către solicitanţi însoţite de următoarele documente:
a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
b) dovada achitării taxei de emitere a paşaportului completată pe numele titularului, în original;
c) paşaportul anterior, dacă acesta există;
d) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, pentru persoanele lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, situaţii în care cererile pot fi depuse în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. În această situaţie, cererile trebuie însoţite şi de documente privind situaţia medicală a titularului pe numele căruia se solicită eliberarea paşaportului simplu, care să ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii, emise sau avizate de autorităţile medicale române.

B. Documente necesare pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani:

1. Cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către următoarele persoane:
a) ambii părinţi;
b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte;
c) părintele căruia i-a fost încredinţat minorul ori care exercită singur autoritatea părintească în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive (şi irevocabile);
d) părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (şi irevocabilă), prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
e) unul dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situaţiile când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
f) părintele supravieţuitor;
g) reprezentantul legal al minorului;
h) persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), f) şi g).

2. Cererile formulate pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se depun însoţite de următoarele documente:
a) certificat de naştere al minorului, în original;
b) document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
c) hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului ori de exercitare a autorităţii părinteşti definitivă (şi irevocabilă), în original, numai pentru cererile formulate de persoanele prevăzute la pct. 1 lit. c) sau g) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea potrivit pct. 1 lit. h);
d) hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, definitivă (şi irevocabilă), în original, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la lit. d) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acesta potrivit lit. h);
e) documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la pct. 1 lit. e) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta potrivit pct. 1 lit. h), în original;
f) act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor prevăzut la pct. 1 lit. f) ori pentru cele formulate de către persoana împuternicită de acesta potrivit pct. 1 lit. h), în original;
g) procură specială sau declaraţie privind acordul celuilalt părinte, pentru cererile formulate de părintele prevăzut la pct. 1 lit. b), în original;
h) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită potrivit pct. 1 lit. h), în original;
i) dovada achitării taxei de emitere a paşaportului, completată pe numele minorului, în original;
j)  paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;
k) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, pentru cererile persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, situaţii în care cererile pot fi depuse în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. În această situaţie, cererile trebuie însoţite şi de documente privind situaţia medicală a titularului pe numele căruia se solicită eliberarea paşaportului simplu, care să ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii, emise sau avizate de autorităţile medicale române.

C. Documente necesare pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani:

1. Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu temporar pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de aceştia numai cu acordul:
a) ambilor părinţi;
b) părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul ori care exercită singur autoritatea părintească în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive (şi irevocabile);
c) părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (şi irevocabilă), prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
d) unui părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situaţiile când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
e) părintelui supravieţuitor;
f) reprezentantului legal al minorului.

Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu temporar sau a paşaportului simplu electronic pot fi formulate de minorul căsătorit în condiţiile legii, fără a mai fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal.

2. Cererile formulate de persoanele prevăzute la pct. 1 se depun însoţite de următoarele documente:

a) cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate având forma şi conţinutul stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare, trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
b) declaraţie, hotărâre judecătorească sau act de stare civilă, astfel:
- declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de ambii părinţi, în original; sau
- declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele sau reprezentantul legal căruia i-a fost încredinţat minorul ori care exercită singur autoritatea părintească în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive (şi irevocabile), în original, însoţită de hotărârea instanţei, în original; sau
- declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, în original, însoţită de documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original; sau
- declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele supravieţuitor, în original, însoţită de actul de deces al celuilalt părinte, în original; sau
- declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte şi hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original; sau
- certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original.
c) dovada achitării taxei de emitere a paşaportului completată pe numele minorului, în original;
d) paşaportul anterior, dacă acesta există;
e) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, pentru cererile persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, situaţii în care cererile pot fi depuse în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. În această situaţie, cererile trebuie însoţite şi de documente privind situaţia medicală a titularului pe numele căruia se solicită eliberarea paşaportului simplu, care să ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii, emise sau avizate de autorităţile medicale române.


ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC SAU A PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZ DE PIERDERE, DETERIORARE SAU FURT

Pierderea documentelor de călătorie se declară de către titular, de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
Distrugerea documentului de călătorie se declară de către titular la autoritatea competentă, cu ocazia solicitării eliberării unui nou paşaport.
Furtul documentului de călătorie se declară de către titular, de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv.
Organele de poliţie române sesizate în legătură cu pierderea sau furtul documentului de călătorie sunt obligate să elibereze titularului o adeverinţă care să ateste declararea evenimentului respectiv.
Soluţionarea cererilor pentru eliberarea unor noi documente de călătorie în cazul pierderii sau furtului documentelor de călătorie este condiţionată de prezentarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului, în condiţiile de mai sus. În cazul declarării furtului paşaportului simplu, al paşaportului simplu electronic sau al paşaportului simplu temporar la cea mai apropiată unitate de poliţie din străinătate, adeverinţa va fi însoţită şi de o traducere a acesteia, efectuată de un traducător autorizat.
Obligaţia declarării pierderii poate fi realizată, în cazul paşaportului simplu, al paşaportului simplu electronic sau al paşaportului simplu temporar, şi cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou paşaport, situaţie în care titularul va declara pe propria răspundere împrejurările producerii evenimentului.


CONDIŢIILE NECESARE A FI ÎNDEPLINITE PENTRU VALABILITATEA DOCUMENTELOR NOTARIALE, ACTELOR DE STARE CIVILĂ ŞI A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI PREVĂZUTE DE LEGE

Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar pentru minor se dau în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.
Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar pentru minor, date în alte condiţii decât cele menţionate mai sus, precum şi procura specială trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autorităţile străine.
Hotărârile judecătoreşti pronunţate în străinătate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.
Actele de stare civilă ale cetăţenilor români eliberate de autorităţi străine trebuie să fie înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române, potrivit legii.
Declaraţiile şi procura specială prevăzute de lege, precum şi actele de stare civilă ale străinilor şi ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European emise de autorităţile străine, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) documentele eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, se apostilează;
b) documentele eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
c) documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a) şi b) se supralegalizează în condiţiile prevăzute de art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.
Declaraţiile prevăzute de lege, precum şi documentele emise de instituţia străină care organizează studiile sau concursurile ori care urmează să efectueze tratamentul medical trebuie să fie însoţite de o traducere în limba română, legalizată.


INFORMAŢII PRIVIND STABILIREA ÎN STRĂINĂTATE A DOMICILIULUI CETĂŢENILOR ROMÂNI

Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate solicita eliberarea unui  paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, când se află în una dintre următoarele situaţii:
a) a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
b) a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
c) a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
d) a dobândit cetăţenia statului respectiv;
e) a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;
Cetăţeanul român posesor al unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European, sau în Confederaţia Elveţiană eliberat de autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, poate solicita eliberarea unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu în acel stat.
În cazul solicitării unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a cărui rază teritorială a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României.
Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are obligaţia ca, la înmânarea paşaportului simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România, emis de autorităţile române.

Cererile pentru eliberarea unui  paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu trebuie însoţite de următoarele documente:
a) paşaportul anterior, dacă acesta există;
b) dovada achitării taxei de emitere a paşaportului completată pe numele titularului;
c) certificate de stare civilă, în original;
d) documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:
1. a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
2. a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
3. a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
4. a dobândit şi cetăţenia statului respectiv;
5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;
6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană.
e) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, care respectă condiţiile prevăzute de art. 9 din H.G. nr. 94/2006, numai in cazul cererilor de eliberare a paşaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele aflate in situaţia prevăzută la art.15 alin.(4) din lege, daca titularul nu este prezent la depunerea cererii.
În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinătate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea menţiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare.
Cetăţeanului român care a împlinit vârsta de 18 ani sau minorului căsătorit în condiţiile legii, care şi-au stabilit domiciliul în România, li se anulează menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate sau, după caz, paşapoartele şi li se eliberează carte de identitate, în condiţiile legii.
Domiciliul cetăţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii părinţi, părintele supravieţuitor, părintele căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori reprezentantul legal. În situaţia în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul minorului este cel stabilit de comun acord de aceştia sau, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi, de instanţa de judecată.
 
Inapoi la continut | Inapoi la meniul principal