Comisia judeteana de aplicare a legii nr.290/2003 - Institutia Prefectului - judetul Calarasi

Cauta
Mergi la continut

Meniu principal:

Comisia judeteana de aplicare a legii nr.290/2003

Activitati conform prerogativelor legale


NOTĂ
privind continutul dosarelor prin care se solicita acordarea de despagubiri  sau compensatii pentru bunurile sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, conform Legii nr. 290/2003,  modificata si completata

1. declaratia autentificata a solicitantului, conform modelului anexat;

2. acte privind identitatea petentului (solicitantului) si calitatea de proprietar / mostenitor : a)
. copie carte de identitate sau buletin de identitate; b). certificate de stare civila din care sa rezulte legatura de rudenie fata de proprietarul de bunuri sau certificat de mostenitor sau de calitate succesorala, testament; în cazul în care sunt mai multi mostenitori se vor depune copii ale actelor de identificare ale acestora;

3. copie titlulu de proprietate obtinut în baza Legilor fondului funciar (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005) pentru terenul reconstituit de la autorul detinator de bunuri;

4. acte din care sa rezulte demersurile efectuate pentru procurarea actelor doveditoare, certificate de autoritati, ale proprietatii bunurilor pentru care solicitati despagubiri sau acte din care sa rezulte imposibilitatea de a procura aceste înscrisurile doveditoare. Veti depune la dosar copii ale corespondentei purtate cu diferite institutii din România, Ucraina sau Republica Moldova, abilitate sa produca aceste documente (adeverinte sau certificate de arhiva), traducerea acestora, dupa caz, precum si corespondenta purtata cu primaria localitatii unde au fost situate bunurile abandonate urmare refugiului; în cazul în care nu s-a primit nici un raspuns oficial din partea acestor institutii se vor depune confirmarea de primire, chitanta postala si copie de pe scrisoarea adresata institutiei;

5. orice alte acte doveditoare ale proprietatii bunurilor pentru care se solicita despagubiri;

6. dovada calitatii de refugiat, care se poate face prin urmatoarele acte: dovada luarii în evidenta populatiei de organele de specialitate a localitatii unde s-au stabilit refugiatii (adeverinte de arhiva eliberate de Serviciile judetene ale Arhivelor Nationale sau certificate eliberate de primaria localitatii unde s-a stabilit initial regugiatul), carbnet de refugiat sau buletin nominal de evacuare, emis de Comisariatul National pentru Evidenta Populatiei venite din Basarabia si Bucovina de Nord, foaie de calatorie eliberata de statul român pentru persoanele refugiate, carnet de munca în situatia în care refugiatul era functionar de stat, orice alte acte oficiale din care sa rezulte situatia de refugiat;

7. în cazul în care autorul bunurilor pentru care se solicita despagubiri a fost deportat în Siberia în perioada de referinta (1940-1944) trebuie sa se faca dovada prin înscrisuri, respectiv sa se depuna certificat de deces sau adeverinta de reabilitare eliberata de Procuratura Republicii Moldova sau Ucrainei dupa 1990; în cazul în care nu se pot obtine aceste înscrisuri trebuie sa probati faptul ca ati depus toate diligentele necesare obtinerii unor astfel de acte de la procuratura Generala a Ucrainei, respectiv a Republicii Moldova, Arhivele nationale ale Republicii Moldova, ale Ucrainei sau de la Moscova;

8. în situatia în care se face dovada imposibilitatii procurarii actelor doveditoare, certificate de autoritati (mentionate la pct. 4, 5, 6 si 7), dosarul se va completa cu declaratiile a cel putin 2 martori autentificate.


Model - Declaratie autentica a petentului ptr completarea dosarului depus in baza Legii nr.290-2003

 
Inapoi la continut | Inapoi la meniul principal