Biroul judetean de aplicare unitara a legii nr.10/2001 - Institutia Prefectului - judetul Calarasi

Cauta
Mergi la continut

Meniu principal:

Biroul judetean de aplicare unitara a legii nr.10/2001

Activitati conform prerogativelor legale


Biroul Judeţean de Aplicare Unitară a Legii nr. 10/2001

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 republicata:

Art. 16 al.1 - In situatia imobilelor avand destinatiile aratate in anexa 2 lit. a, necesare si afectate exclusiv si nemijlocit activitatii de interes public, de invatamant, sanatate ori social-culturale, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora li se restituie imobilul in proprietate , cu obligatia de a-i mentine afectatiunea pe o perioada de pana la 3 ani pentru cele aratate la pct. 3, 4 din anexa 2 lit. a sau , dupa caz, de pana la 5 ani de la data emiterii deciziei/dispozitiei pentru cele aratate la pct. 1si 2 din anexa nr. 2 lit.a;

Art. 21al.1 - Persoana indreptatita va notifica persoana juridica detinatoare pana la data de 14.02.2002;

Art.22 - Actele doveditoare ale dreptului de proprietate, ale calitatii de asociat, precum si cele care atesta calitatea de mostenitor, inscrisurile care descriu constructia demolata si orice alte inscrisuri necesare evaluarii pretentiilor de restituire decurgand din Lege pot fi depuse pana la data solutionarii notificarii.

Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente:

Titlul I, Art.2 - deciziile sau dispozitiile avand ca obiect acordarea de masuri reparatorii in echivalent pentru imobilele prevazute la art. 16 al.1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 republicata, emise pana la data de 25.07.2005 si nevalorificate, pot fi atacate la Sectia civila a Tribunalului Calarasi in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii;

Art.3 - Actele juridice de instrainare avand ca obiect imobile cu destinatia de locuinta, incheiate dupa 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdictiei prevazute de art.44 din OUG nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, si care nu au fost atacate in instanta in conditiile art. 46 al.1 din Legea nr. 10/2001 republicata, pot fi atacate la Sectia civila a Tribunalului Calarasi in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii sau de la data luarii la cunostinta a incheierii contractului;

Art.5 (1) - Notificarile nesolutionate pana la data de 25.07.2005, avand ca obiect constructii de orice fel, situate in extravilanul localitatilor, apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului, se vor inainta in vederea solutionarii, in termen de 60 de zile , comisiilor comunale, orasenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 5 (2) - Dispozitiile al.1 se aplica in mod corespunzator si pentru terenurile prevazute de art. 8 al.1 din Legea nr. 10/2001 republicata.

Titlul VII - regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv:

Art. 16 al.1 - Deciziile/dispozitiile emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de retrocedare sau, dupa caz, a proceselor-verbale, a ordinelor conducatorilor administratiei publice investite cu solutionarea notificarilor si in care s-au consemnat sume care urmeaza a se acorda ca despagubire, insotite de situatia juridica actuala a imobilului obiect al restituirii si intreaga documentatie aferenta acestora, inclusiv orice inscrisuri care descriu imobilele constructii demolate depuse de persoana indreptatita, se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, judetul Calarasi fiind programat sa le predea in zilele de 4.11.2005, 07.11.205 si 08.11.2005.

 
Inapoi la continut | Inapoi la meniul principal